Feedback
I.D.: 35968314

AKTUALIZOVANÁ ZAKÁZKA: Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.

Druh zakázky
Služby
Datum zveřejnění
17.05.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
80000000-4
Termín pro podání nabídky:
12.06.19
Předpokládaná hodnota:
1 240 500,00 CZK
Přílohy:
 1. Výzva k podání nabídky_GW.pdf-2   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. Příloha č. 1 - Krycí list_GW.docx-2   Pro zobrazení příloh testujte zde
 3. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení_GW.docx-2   Pro zobrazení příloh testujte zde
 4. Priloha č. 3 - Smlouva o poskyt.sluzeb_GW.docx-2   Pro zobrazení příloh testujte zde
 5. OPRAVENÁ Výzva_Gebrüder Weiss.pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
 6. OPRAVENÁ Příloha č. 3 - Smlouva o poskyt.sluzeb_GW.docx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 7. Vysvětlení zadávacích podmínek.pdf-1   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
ČESKÁ REPUBLIKA
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Předmětem zadávacího řízení je zakázka na zajištění rozvojových aktivit v oblasti Age managementu v rámci projektu GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. (dále i GW) „Aplikujeme age management na základě zkušeností Gebrueder Weiss Vídeň“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009521 financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Školení proběhnou v místě dle požadavků zadavatele uvedených v jednotlivých typech školení. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Gebrüder Weiss spol. s r.o., kteří zastávají pozice napříč vyšším, středním či nižším managementem. U každé aktivity je poté cílová skupina upřesněna, včetně plánovaného počtu účastníků. Předmět zakázky bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky, tj. zejména: konzultace s GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.; zpracování dokumentace k obsahu kurzů; cestovné školitelů; školení/poradenství; přípravu a tisk školících materiálů; zpětnou vazbu; vedení prezenčních listin; vystavení osvědčení o absolvování kurzu v souladu s podmínkami OPZ.   Specifikace zakázky 1. AKREDITOVANÝ TRÉNINK V OBLASTI SYSTEMICKÉHO KOUČINKU – koučink pro 4 osoby (interní kouč) Rozsah:minimálně 100 hod (1 hod = 60 min) /1 osoba, realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy Obsahová náplň koučinku:Posílení kompetencí interních koučů v oblasti systemického koučinku. Účastník je u tohoto kurzu povinen doložit platnou akreditaci. Je možné plnění prostřednictvím poddodavatele.   2. MANAŽER AGE MANAGEMENT – otevřený rekvalifikační kurzpro 1 osobu (interní lektor) Rozsah:15 dní á 8 hod (1hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy Obsahová náplň rekvalifikačního kurzu:Získání odpovídajících kompetencí interního lektora v oblasti Age managementu pro řešení této problematiky ve firmě, které budou zakončeny zkouškou. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Věková diverzita týmu, týmové role s ohledem na věk, vytváření vztahů v rámci spolupráce v týmu, generace Baby Boomers, X, Y a Z Manažerské styly řízení s ohledem na age management, řízení s ohledem na věkovou diverzitu Vedení lidí a věkově diverzifikovaného týmu, multigenerační pracoviště Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání Vytvoření příležitostí pro mentoring z více generací, mentoringové programy a metody stínování Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzitu   3. MEZIGENERAČNÍ KOMUNIKACE (Kurz mentora) – skupinový kurzpro 4 osoby (interní lektoři/mentoři/kouči) Rozsah: 2 dny á 6 hodin (1hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy Obsahová náplň kurzu:Posílení kompetencí interních lektorů/mentorů/koučů v oblasti Age managementu. Komunikace s ohledem na věkovou diverzitu v týmu, komunikace pravidel, která mají být dodržována Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby Zacílení společného jednání (např. porady, plánování) Rozhodování konfliktů mezi podřízenými Udržení kontroly nad rozhovorem při moderaci aj.   4. PROFESNÍ SENIORITA – skupinový kurzpro 5 osob (interní lektoři, manažeři a mentoři) Rozsah:2 dny á 8 hodin (1 hod = 60 minut), realizace na centrále GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. (dále také GW) – Jeneč Obsahová náplň kurzu:Získání a posílení motivace k úspěšnému vykonávání práce, vyšší výkonnosti, kladného postoje k celoživotnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji aj. Podporovat účastníky v motivaci k úspěšnému vykonávání práce, cílevědomosti a vyšší výkonnosti Podporovat účastníky při plánování pracovní kariéry a profesních cílů v rámci firmy Podporovat duševní pohodu a zdravotní kondici Předcházet syndromu vyhoření a depresi Zaměřovat se na prevenci předčasného odchodu do důchodu Posilovat kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji Rozvíjet schopnost zvládat změny Rozvíjet komunikační dovednosti aj.   5. SEBE/ŘÍZENÍ A SUPERVIZE – otevřený kurzpro 1 osobu (interní lektor/mentor) Rozsah:2 dny á 6 hodin (1 hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy Obsahová náplň kurzu:Osvojit si práci se supervizí interního lektorského týmu jako metodou pro analýzu a definici potřeb v oblasti Age managementu. Orientace ve vztazích a mezilidských hodnotách, osvojení pracovní role Komunikační nástroje, podpora pracovních vztahů, různé formy spolupráce, aj. Nástroje pro řízení lidských zdrojů, supervize Plán profesního a osobního rozvoje, hodnocení aj.   6. SEBE/PREZENTACE A KOMUNIKACE – skupinové školenípro 8–10 osob (interní lektoři/mentoři) Rozsah:7 dní á 6 hodin (1 hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy Obsahová náplň školení:Rozvoj komunikačních dovedností a posílení schopností v oblasti sebe/prezentace. Techniky, jak odmítnout požadavek druhých či vyslovit nepopulární názor Techniky pro odhalení manipulace a pro obranu proti manipulativnímu jednání Zásady pro poskytnutí kritiky (negativní zpětné vazby) tak, abychom zachovali vztah Návody pro reakce na invektivy, oprávněnou i neoprávněnou kritiku Osvojení technik pro snadnější získání souhlasu a přesvědčení druhých Sebepoznání (našich komunikačních zlozvyků i silných stránek) Sebe/prezentace   7.TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – skupinové workshopypro 40–50 osob Rozsah:4x workshop pro 5 skupin (1 skupina 5–10 osob), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy Obsahová náplň workshopů:Připravit vedoucí sekcí a směn na práci s týmy/kolektivy různého věkového složení. Jak překonat změnu rolí a jak si získat kolegy, z nichž se stali vaši podřízení, napříč generacemi Naučit se efektivně komunikovat s podřízenými a správně je vést Poznat klíč k rozvíjení potenciálu sebe samých i svého diverzifikovaného týmu Osvojit si řešení modelových konfliktních situací Kolektiv napříč generacemi, věkově diverzifikované pracovní týmy generují pozitivní atmosféru na pracovišti Předpoklady pro manažerskou práci a na čem musíte dále pracovat, abyste byli úspěšní Užitečné nástroje pro vedení lidí různých věkových skupin a zvýšení sebedůvěry v manažerské roli Zásady asertivní komunikace a manažerského rozhodování a využití nejen komunikaci, ale i schopnosti delegovat Naučit se hospodařit s časem i s vlastními silami, abyste byli dlouhodobě výkonní Zjistit, jak lze správnou motivací a poskytováním zpětné vazby získat loajální a spokojené podřízené všech generací aj.   8. WORKSHOPY PRO MATKY NA MD/RD – skupinové workshopypro 15–20 osob Rozsah:3x workshopy pro každou ze 2 skupin (1 skupina 5–10 osob), realizace na pobočkách GW – Jeneč (Praha – Západ) nebo Syrovice (Brno-venkov) Obsahová náplň workshopů:Zajistit kontinuitu působení matek u GW a současně podpořit jejich nasazení i po dobu RD. Sladění rodinného a pracovního života Právní minimum pro rodiče Time management, zvládání stresu   9. DEVELOPMENT CENTRUM– skupinově pro 15–20 osob (talenti) Rozsah:2 dny á 8 hodin á 2 skupiny (1 skupina 5–10 osob, 1 hod = 60 min), realizace na centrále GW – Jeneč Obsahová náplň:Přinést spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách zaměstnanců a jejich oblastí k rozvoji a zvýšit jejich kompetence. Přinést spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách zaměstnanců a jejich oblastí k rozvoji. Na základě DC dále vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na ty oblasti, které zaměstnanci skutečně potřebují rozvíjet. Zvýšit kompetence interních hodnotitelů aj.   10. MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT – skupinový kurzpro cca. 20 osob (talenti) Rozsah:2 dny á 8 hodin á 2 skupiny (1 skupina 5–10 osob, 1 hod = 60 min), realizace na centrále GW – Jeneč Obsahová náplň skupinového kurzu:Prohloubení znalostí v oblasti manažerských stylu řízení se zaměřením na Age management, rozvoj schopností v oblasti řízení lidí a týmů. Manažerské styly řízení s ohledem na věkovou diverzitu (age management) Řízení lidí a týmů (psychologické aspekty) Podstata řízení lidí a leadershipu v praktické aplikaci Posílení přirozené autority u svých podřízených, principy budování autority Efektivní delegování jako nástroj pro vedení lidí a podpora aktivizace
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace