Feedback

Nový zákon o veřejných zakázkách

01. říjen 2016
Nový zákon v oblasti veřejných zakázek

Dne 1. 10. 2016 vešel v účinnost nový zákon upravující problematiku veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“). Dovolujeme si tak nabídnout úvodní článek shrnující základní změny pro dodavatele. Účastníte-li se veřejných zakázek, jistě Vás tato problematika bude zajímat!

Zákon zásadně mění oblast veřejných zakázek, když přichází se zcela novým přístupem, neboť se odklání od kazuistických pravidel a formalistického pojetí předchozího zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to zejména proto, že nabízí zadavatelům větší míru volnosti a flexibility v zadávacím řízení.

Hlavní cíl Zákona je jednoduchý – dosažení účelu zadání veřejné zakázky – ekonomicky smysluplné investice při dodržení potřebné transparentnosti. Transparentnost je také jednou ze základních zásad, na které i nadále stojí Zákon, spolu ze zásadou rovného zacházení, nediskriminace a nově také zásadou přiměřenosti, dle které musí zadavatel nastavit zadávací parametry tak, aby odpovídaly plnění, a celkově se zadavatel musí snažit, aby v rámci své nově nabyté volnosti našel co nejvhodnějšího dodavatele při zachování pravidel hospodářské soutěže.

Zákonodárci při přípravě zákona vycházeli také z evropského práva a Zákon tak částečně přebírá obsah několika směrnice Evropské unie, konkrétně směrnice pro veřejné zadavatele, směrnice pro sektorově zadavatele a směrnice pro udělování koncesí. Tato skutečnost je důležitá v případě nejasností s výkladem Zákona, jelikož různé jazykové verze lze použít právě pro výklad sporných ustanovení vycházejících ze zmíněných směrnic.

Zákon i nadále dělí veřejné zakázky podle druhu na zakázky na dodávky, služby a stavební práce a podle předpokládané hodnoty na nadlimitní, podlimitní a veřejnou zakázku malého rozsahu. Stejně tak veřejné zakázky jsou stále zadávány ve stejných typech řízení, nově ovšem přibyde řízení o inovačním partnerství a zjednodušený režim. Za jeden z typů zadávacího řízení je také považováno koncesní řízení, které už není upraveno zvlášť a zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, se tedy ruší.

Stručně shrneme, že k zásadním změnám také došlo v kvalifikaci dodavatele, když se opět zavádí ekonomická kvalifikace, v komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli, která odpovídá pružnějšímu pojetí Zákona, dále v posuzování i v hodnocení nabídek, v přípustnosti změn již uzavřených smluv, ve zpoplatnění podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže částkou 10.000,- Kč nebo ve zrušení tzv. blacklistu, sankčního mechanismu, který představoval zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let spolu s uložením pokuty, a to za předložení neodpovídajících informací. Tento mechanismus se příliš neosvědčil a do ZZVZ se tak nedostal. Což ovšem neznamená, že Zákon nestanovuje žádné jiné sankce za předložení neodpovídajících údajů či jiných skutečností, o nich a o dalších výše zmíněních i nezmíněných novinkách však až příště v některém z dalších článků.

Detailněji se jednotlivými záležitostmi budeme zabývat v dalších informativních článcích pravidelně zveřejňovaných na našich internetových stránkách.

Tento článek pro Vás připravil JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., advokát advokátní kanceláře Gürlich & Co., který za léta svého působení v advokacii získal řadu zkušeností zejména v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek, práva nemovitostí v neposlední řadě také na poli práva duševního vlastnictví. V případě Vašeho zájmu o jeho právní služby včetně přednáškové činnosti, a to nejen na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek, se prosím neváhejte obrátit se svým požadavkem na email info@akrg.cz nebo telefonicky na číslo +420 222 101 591.

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran