Feedback

Nový zákon v oblasti veřejných zakázek V.

16. leden 2017
Nový zákon v oblasti veřejných zakázek V.

V rámci seriálu týkajícího se změn, které přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), se na Vás obracíme s další dávkou informací, které by, pohybujete-li se ve veřejných zakázkách, neměly uniknout Vaší pozornosti. Tentokrát se zaměříme na právní úpravu změny závazků ze smluv na veřejné zakázky.

Už před účinností Zákona bylo možné měnit práva a povinnosti ze smluv na veřejné zakázky. V ZZVZ toto pravidlo platí, ale je připuštěna řada výjimek. Jedná se o změny závazku, které jsou dopředu vyhrazené ve smlouvě či v rámcové dohodě na veřejnou zakázku a také o změny další, předem nevyhrazené, ale vzhledem k různým okolnostem povolené.

Vyhrazená změna smlouvy v zadávací dokumentaci je možná (viz ustanovení §100 ZZVZ), pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a také pokud se nezmění celková povaha veřejné zakázky. Změna se může týkat pouze rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

Je tedy možné si například vyhradit změnu díla nebo inflační doložku. Další zásadní změnou je nově možnost vyhradit si změnu dodavatele, pokud jsou pro tuto změnu a způsob určení nového dodavatele jednoznačně vymezeny podmínky (bez předchozí výhrady lze dodavatele nahradit také v případě právního nástupnictví v souvislosti se smrtí/převodem závodu, splňuje-li nástupce dodavatele kritéria kvalifikace).

Další přípustné změny jsou v ustanovení § 222 ZZVZ. Jednou z nich je změna na základě ad hoc posouzení, zda jsou splněna kritéria, aby změna smlouvy nebyla považována za podstatnou. Nepodstatnou změnou (=platnou), se rozumí taková změna, která neumožní účast jiným dodavatelům/ neovlivní výběr dodavatele, nezmění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele, a současně nepovede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Na základě pravidel „de minimis“, jsou možné i další změny. Jedná se o ty změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, anebo je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Co se týče dodatečných plnění ve veřejné zakázce na stavební práce, služby nebo dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku, je změna možná, je-li nezbytná. Podmínkou je, že změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo zvýšení nákladů a cenový nárůst původní nepřekročí 50% hodnoty. Zadavatel je dále povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění.
Za možnou změnu se považuje také změna, která vznikla v důsledku nějaké nepředvídané okolnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Taková změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Výše zmíněná povinnost do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení zde také platí.

Konečně je možná záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, pokud nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena je stejná nebo nižší, materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší a zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že možnosti změn smluv na veřejné zakázky dle ZZVZ vycházejí z předešlé úpravy, Zákon je však podrobnějším návodem k tomu, jaké změny jsou možné a jaké nikoli.

V případě, že budete mít jakékoli otázky týkající se dané problematiky, neváhejte se na nás obrátit, naše zkušenosti jsou Vám k dispozici.
Tento článek pro Vás připravil JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., advokát advokátní kanceláře Gürlich & Co., který za léta svého působení v advokacii získal řadu zkušeností zejména v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek, práva nemovitostí a v neposlední řadě také na poli práva duševního vlastnictví. V případě Vašeho zájmu o jeho právní služby včetně přednáškové činnosti, a to nejen na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek, se prosím neváhejte obrátit se svým požadavkem na email info@akrg.cz nebo telefonicky na číslo +420 222 101 591.

 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran