Feedback

Nový zákon v oblasti veřejných zakázek III.

20. prosinec 2016
Nový zákon v oblasti veřejných zakázek III.

V rámci seriálu týkajícího se změn, které přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), se na Vás obracíme s další dávkou informací, které by, pohybujete-li se ve veřejných zakázkách, neměly uniknout Vaší pozornosti. Tentokrát se zaměříme na novou povinnost dodavatele – akciové společnosti.

Zákon nově stanoví, že každý zadavatel veřejné zakázky bude povinen vyloučit ze zadávacího řízení toho uchazeče (tzn. akciovou společnost), který nebude mít výlučně zaknihované akcie. Jste- li akciová společnost aktivně se účastnící zadávacích procesů v rámci veřejných zakázek, přičemž akcie máte v současné době v listinné podobě, zpozorněte.
Nový požadavek Zákona na to, aby měli dodavatelé – akciové společnosti, pouze zaknihované akcie, je výsledkem snahy o zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. Jak ale zaknihované akcie získat?
Jedná se o poměrně složitý proces, u nějž lze jednoznačně doporučit asistenci Vašeho právního zástupce, který má v dané oblasti zkušenosti.

Valná hromada společnosti musí nejprve rozhodnout o přeměně akcií a vyzvat své akcionáře, aby odevzdali doposud vydané listinné akcie a zřídili si tzv. majetkové účty akcionářů evidující zaknihované akcie u účastníků tzv. centrálního depozitáře (evidence cenných papírů).
Tito účastníci jsou povinni každého akcionáře před otevřením jeho majetkové účtu identifikovat a poté získané údaje archivovat. Bude tak možné určit přesnou totožnost vlastníka každé akcie společnosti. Dohledání akcionářů bude navíc možné minimálně deset let nazpět.
Akcie musí být následně zaevidovány do centrální evidence. K tomu je třeba obstarat přidělení mezinárodního registračního čísla cenného papíru ISIN a zajistit jejich připsání na majetkové účty akcionářů. Celý tento proces bude vyžadovat minimálně několik týdnů, pokud si akcionáři nepospíší, může se protáhnout i na řadu měsíců, lze tak doporučit, aby s potřebnými kroky účastníci neváhali.

A jaké jsou možné následky nesplnění povinnosti účastníka? Zadavatel může dle Zákona požadovat objasnění, tedy prokázání, že k zaknihování skutečně došlo. Pokud prokázání uchazeč nebude schopen, může dojít k výše zmíněnému vyloučení ze zadávacího řízení. Nebudou-li pak dokumenty předložené k prokázání požadovaných skutečností pravdivé, tedy výpis z obchodního rejstříku předložení k prokázání zaknihování akcií nebude odpovídat skutečnosti (kupř. proto, že proces zaknihování nebude řádné finalizován), opět hrozí vyloučení. Přijde-li se na nesrovnalosti až po uzavření smlouvy, může od ní zadavatel dle Zákona odstoupit.

V případě, že budete mít jakékoli otázky týkající se dané problematiky či budete potřebovat pomoc při zaknihování Vašich akcií, neváhejte se na nás obrátit, naše zkušenosti jsou Vám k dispozici.

Tento článek pro Vás připravil JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., advokát advokátní kanceláře Gürlich & Co., který za léta svého působení v advokacii získal řadu zkušeností zejména v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek, práva nemovitostí v neposlední řadě také na poli práva duševního vlastnictví. V případě Vašeho zájmu o jeho právní služby včetně přednáškové činnosti, a to nejen na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek, se prosím neváhejte obrátit se svým požadavkem na email info@akrg.cz nebo telefonicky na číslo +420 222 101 591.
 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran