Feedback

Nový zákon v oblasti veřejných zakázek IV.

03. leden 2017
Nový zákon v oblasti veřejných zakázek IV.

Také v dalším díle našich informačních dopisů představíme zásadní novinky na poli veřejných zakázek, které přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) a které by Vám neměly uniknout, pokud se jakýmkoliv způsobem zapojujete do veřejných zakázek. Tentokrát se zaměříme na změny v procesu zadávacího řízení a na komunikaci se zadavatelem.

Nejprve se podívejme na počátek procesu zadávání veřejné zakázky. Nově odpadá zadavatelům povinnost uveřejnit předběžné oznámení o veřejné zakázce měsíc před zahájením zadávacího řízení a toto oznámení je už pouze dobrovolné, pokud chce zadavatel zveřejnit úmysl zadat veřejnou zakázku a případně využít s tím související výhody (např. možnost zkrátit lhůty pro podání nabídek, respektive žádostí o účast). Dodavatelé už tedy nemohou automaticky očekávat, že zadavatel bude zakázku předběžně oznamovat a se zakázkou se tak prvně seznámí až v okamžiku zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek, ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele. Dále také není povinné uveřejňování odůvodnění veřejné zakázky a odůvodnění její účelnosti.

Dále Zákon zavádí tzv. předběžné tržní konzultace s cílem, aby zadavatelé získali přehled o situaci na trhu a následně ji zadali tak, aby odpovídala reálným možnostem trhu. Předběžné konzultace mohou zadavatelé využít v procesu přípravy zadávacích podmínek, a to od nezávislých odborníků, orgánů či účastníků trhu, za předpokladu, že tyto konzultace nebudou vést k narušení hospodářské soutěže. Využije-li zadavatel konzultace, musí v zadávací dokumentaci uvést osoby, které se na konzultaci podílely spolu se všemi projednávanými informacemi. Taková konzultace tak může probíhat i mezi zadavatelem a dodavatelem za předpokladu, že to nebude mít negativní vliv na budoucí zadávací řízení.

ZZVZ nově upravuje komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, a to ještě před začátkem zadávacího řízení ale i při pozdější komunikaci v rámci řízení, když umožňuje vedle dosud zásadně obligatorní písemné formy komunikace i tu ústní s tím, že musí být zdokumentována, ať už pomocí audiozáznamu nebo následně prostřednictvím sepsaného zápisu.
Změny nastaly také v posuzování nabídek, které je flexibilnější a umožňuje pozdější doplňování dokladů či údajů. Lze doplnit doklady o kvalifikaci, ale také údaje, doklady, vzorky nebo modely, pokud nejsou předmětem hodnocení. Také se za změnu nabídky nepovažuje doplnění či změna údajů ohledně prokázání splnění podmínek účasti (např. technických či obchodních).

Současně je také podstatnou změnou, že zadavatel může provést nejprve hodnocení nabídek a teprve následně posoudit splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, což může značně urychlit celé zadávací řízení a také pro dodavatele je to jednodušší, neboť dokumenty prokazující splnění podmínky účasti v zadávacím řízení odevzdá až tehdy, pokud jeho nabídka byla vybrána.
Také v příštím informačním dopise se můžete těšit na přehled novinek ZZVZ.

V případě, že budete mít jakékoli otázky týkající se dané problematiky, neváhejte se na nás prosím obrátit.
Tento článek pro Vás připravil JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., advokát advokátní kanceláře Gürlich & Co., který za léta svého působení v advokacii získal řadu zkušeností zejména v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek, práva nemovitostí v neposlední řadě také na poli práva duševního vlastnictví. V případě Vašeho zájmu o jeho právní služby včetně přednáškové činnosti, a to nejen na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek, se prosím neváhejte obrátit se svým požadavkem na email info@akrg.cz nebo telefonicky na číslo +420 222 101 591

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran