Feedback

Druhy zadávacích řízení

10. říjen 2017

S jakými druhy řízení se můžete při soutěžení setkat? Jaké pro ně platí podmínky, a co to pro Vás znamená?

Zákon o zadávání veřejných zakázek z roku 2016 (dále jen ZZVZ) rozděluje zadávací řízení na 9 druhů:

 1. zjednodušené podlimitní řízení,
 2. otevřené řízení,
 3. užší řízení,
 4. jednací řízení s uveřejněním,
 5. jednací řízení bez uveřejnění,
 6. řízení se soutěžním dialogem,
 7. řízení o inovačním partnerství,
 8. koncesní řízení, a nakonec také
 9. řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

Pozn.: Podle ZZVZ nemá zadavatel povinnost veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) zadávat v zadávacím řízení, pouze nařizuje dodržovat zásady procesu (více zde).

Pro zadání podlimitní veřejné zakázky může zadavatel použít:

 • zjednodušené podlimitní řízení (pokud nejde o stavební zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je větší než 50 000 000 Kč), anebo
 • druhy zadávacích řízení pro nadlimitní režim (tj. zadávací řízení 2. až 7.). V tomto případě se však řídí zlehčujícími podmínkami stanovenými v § 53 ZZVZ.

Jak už bylo řečeno, při zadávání nadlimitní veřejné zakázky je možné zvolit 1 ze 6 typů procedur. Většina nadlimitních zakázek je zadána v otevřeném a užším řízení. Za splnění určitých podmínek mohou zadavatelé uplatnit i jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem či řízení o inovačním partnerství.

Ke koncesnímu řízení dochází pouze při zadávání koncesí.

Podle výroční zprávy o stavu veřejných zakázek se dodavatelé setkají nejčastěji s těmito typy řízení: zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, jednací řízení bez uveřejnění a také užší řízení.

Statistika zadaných veřejných zakázek dle druhu zadavatele a zadávacího řízení za rok 2016 a 2015

Zdroj: Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2016

Pojďme si tyto procedury trochu přiblížit.

Otevřené řízení

Zadavatel zahajuje zadávací řízení oznámením, které publikuje na příslušných zdrojích (více zde). Tímto činem vyzývá k podání nabídky neomezený počet dodavatelů. Dodavatelé mají povinnost k nabídce přiložit doklady o kvalifikaci. Pokud došlo ze strany zadavatele k uveřejnění předběžného oznámení (nejméně 35 dnů před odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení), má právo v případě zakázek na dodávky a služby zkrátit lhůtu pro podání nabídky až na pouhých 15 dní.

Zjednodušené podlimitní řízení

Procedura je zahájena zadavatelem, který uveřejňuje výzvu k podání nabídek na svém profilu zadavatele — ta tam musí zůstat až do konce lhůty pro podání nabídek. Vyzývá tak neomezený počet potencionálních dodavatelů. Po publikování výzvy může dodavatele i přímo oslovit, kontaktovat jich přitom musí nejméně 5. O zrušení řízení musí zadavatel informovat prostřednictvím profilu zadavatele nejpozději do 5 pracovních dnů od učinění tohoto rozhodnutí.

Jednací řízení bez uveřejnění

K použití jednacího řízení bez uveřejnění může dojít v několika situacích:

 • Veřejná zakázka už byla v otevřeném, užším, nebo zjednodušeném podlimitním řízení vypsána, ale nebyly na ni podány žádné nabídky či žádosti o účast, podané nabídky nesplňovaly podmínky, nebo je nesplňovaly účastníci řízení.
 • Zakázku může splnit jen určitý dodavatel — v případě, že je předmětem plnění jedinečné dílo či výkon, nebo jestliže není z technických důvodů přítomna hospodářská soutěž, anebo z důvodu ochrany výhradních práv (zejména duševního vlastnictví).
 • Naléhavá okolnost, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, vyžaduje co nejrychlejší zhotovení zakázky, a lhůty otevřeného řízení, užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním nelze dodržet.

Důvody pro vyhlášení tohoto řízení se mohou lišit i podle povahy veřejné zakázky. Podrobnosti ohledně dodávek, služeb a stavebních pracích naleznete v § 64, § 65 a § 66 ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům zadavatel jednací řízení bez uveřejnění zahajuje odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem. Tímto oslovuje omezený počet zájemců. V této proceduře se vždy jedná o uzavření smlouvy, přičemž zadavatel má v průběhu jednání právo měnit zadávací podmínky.

Užší řízení

Tento typ řízení se od otevřeného řízení liší způsobem, jakým dochází k výběru dodavatele. Zadávací řízení zadavatel zahajuje publikací oznámení, kterým oslovuje neomezený počet dodavatelů ohledně podání žádosti o účast. Na základě této žádosti následně vybere kandidáty, kteří splňují kvalifikaci, a pouze ty vyzve k podání nabídky. Nikdo jiný nabídku podat nemůže.

K zahájení tohoto zadávacího řízení může dojít i prostřednictvím předběžného oznámení, pokud jím zadavatel vyzývá k projevení předběžného zájmu dodavatelů. Takovýto zájem může být vyjádřen jakoukoliv formou. Nejdříve do 35 dnů a nejpozději do 12 měsíců po odeslání předběžného oznámení zadavatel vyzve dodavatele, kteří projevili zájem, k podání žádosti o účast.


verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran