Feedback

Typy zadavatelů

09. říjen 2017

Zajímá Vás, podle čeho v České republice rozdělujeme zadavatele? Na kolik typů je můžeme rozlišit, jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Zadavatelé veřejných zakázek se dělí celkem na tři kategorie. Těmi jsou veřejní, sektoroví, a dotovaní zadavatelé.

Veřejní zadavatelé
Zákon o zadávání veřejných zakázek (konkrétně § 4) nám říká, že mezi veřejné zadavatele patří:

 • Česká republika (a její organizační složky),
 • Česká národní banka,
 • státní příspěvkové organizace,
 • územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
 • a konečně také právnické osoby, které:
  1. byly zřízeny za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, ale zároveň neoplývají průmyslovou nebo obchodní povahou, a
  2. jsou financovány nebo kontrolovány převážně jiným veřejným zadavatelem.

Sektoroví zadavatelé
Sektorový zadavatel je osoba vykonávající relevantní činnost:

 • na základě zvláštního či výhradního práva (koncese), nebo
 • v případě, že nad danou osobou veřejný zadavatel může uplatňovat dominantní vliv.

Mezi relevantní činnosti se řadí např.: dodávky plynu, provozování dopravních sítí, poskytování poštovních služeb nebo dodávky zboží. Kompletní vymezení relevantních činností dle zákona upravuje Zákon o zadávání veřejných zakázek, § 153.

Podíl prostředků alokovaných veřejnými a sektorovými zadavateli na celkové velikosti trhu veřejných zakázek

Zdroj: Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2016
 

Dotovaní zadavatelé
Zákon o veřejných zakázkách z roku 2006 definoval dotované zadavatele jako specifickou skupinu, nový Zákon o zadávání veřejných zakázek však tento typ zadavatele nerozlišuje. Toto označení ale v prostředí veřejných zakázek nadále přetrvává, a tak se s ním můžeme setkat v případě, že hovoříme o zadavateli, který hradí z veřejných zdrojů (rozpočtu veřejných zadavatelů, Evropské unie či cizích států):

 • více než 50 % hodnoty zakázky, nebo
 • více než 200 000 000 Kč.

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran