Feedback

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všechny

K

Klasifikace veřejné zakázky

Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie

Kvalifikace
Stanovené předpoklady, které musí dodavatel splnit, aby se mohl ucházet o veřejnou zakázku. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.
Veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

Kvalifikační dokumentace
dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran