Podmínky pro 7 denní testování zdarma

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO TESTOVÁNÍ SLUŽBY
obchodní společnosti
Tender Service, s.r.o.
se sídlem Bubenská 1376/39, Holešovice, 170 00 Praha 7
identifikační číslo: 271 52 201
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 100238
(dále jen „poskytovatel“)

1.    Testování je zdarma.

2.    Trvání

Testování služby trvá 7 dní a je následně automaticky zablokováno. Poskytovatel má právo ukončit testování dříve, zvláště v případě, že objednatel porušuje podmínky a uvádí neplatné informace.

3.    Další využití

Každá společnost můžu testovat službu pouze jednou. Pro další využívání služby musí být objednáno placené předplatné. Více informací zde.

4.    Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1.  Objednatel je oprávněn využívat službu, včetně případných souvisejících dodávek a plnění, výlučně pro svojí vlastní (osobní či podnikatelskou) potřebu. Objednatel nesmí zejména úplatně či bezúplatně jakékoliv údaje a informace získané na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb a jiná případná plnění rozmnožovat, rozšiřovat, poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám.
4.2.  Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení tvořící webové rozhraní Verejna-soutez.cz je chráněno autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení, k němuž vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem je poskytovatel a dále nebude neoprávněně užívat či zasahovat do práva k databázi, která bude objednateli na základě smlouvy o poskytování služeb k dispozici.
4.3.  Poskytovatel je oprávněn při plnění smlouvy o poskytování služeb využívat třetí osoby.
4.4.  Objednatel není oprávněný při využívání služby používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz služeb. Webové rozhraní Verejna-soutez.cz je možné využívat jen v rámci běžného provozování činnosti objednatele, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
4.5.  Objednatel bere na vědomí, že údaje/informace poskytované v rámci služby a uložené v databázích poskytovatele a ve webovém rozhraní Verejna-soutez.cz nejsou kontrolovány z hlediska jejich správnosti, včetně uvedených lhůt, úplnosti, zákonnosti, použitelnosti nebo přesného grafického zobrazení. Dále bere objednatel na vědomí, že poskytovatel se smlouvou o poskytování služeb včetně obchodních podmínek nezavazuje k ověřování náležitostí údajů dle předchozí věty tohoto článku. Poskytovatel se nezavazuje poskytovat služby nepřetržitě či neustále.
4.6.  Práva a povinnosti stran vyplývající z vadného plnění poskytovatele se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá pouze za újmu způsobenou objednateli zaviněně a úmyslně. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služby uplatňuje objednatel u poskytovatele v místě jeho podnikání nebo elektronickou poštou.
4.7.  Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána.
4.8.  V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny celkové odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem za předchozí rok. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině celkové odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem za předchozí rok.
4.9.  Webové rozhraní Verejna-soutez.cz a služby společnosti poskytovatele nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

5.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

5.1.  Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.
5.2.  Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

6.    Ochrana osobních údajů

6.1.  Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, nebo dalších fyzických osob, jejichž údaje objednatel v rámci služby zadá, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2.  Objednatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů poskytovatelem a třetími osobami, je-li nutné pro řádné využívání služeb dle smlouvy o poskytování služeb vstupovat do právních vztahů s těmito třetími osobami, a to zejména pro účely zřízení vedení uživatelského konta a pro řádné poskytování služeb, jakož i pro účely dle čl. 5.1 obchodních podmínek. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.
6.3.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
6.4.  Objednatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje v návrhu na uzavření smlouvy a dále je povinen tyto údaje aktualizovat v rámci svého uživatelského konta. Objednatel je povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích (zanést je do uživatelského konta).
6.5.  Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou poskytovateli předávány třetím osobám, není-li to nezbytné pro poskytování služeb.
6.6.  Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 10 let od ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.
6.7.  Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dále prohlašuje, že byl informován o svých zákonných právech, zejména o tom, že může požadovat informace o zpracování osobních údajů a také o tom, že může požadovat vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu v případě, že by zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele či jiných osob nebo v rozporu se zákonem.
6.8.  Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1.  Práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb se se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku a dále se vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1763, § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
7.2.  Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě smlouvy o poskytování služeb nebo v souvislosti s ní je v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 7 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Městský soud v Praze.
7.3.  Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.
7.4.  Kontaktní údaje poskytovatele: adresa Bubenská 1376/39, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty info@verejna-soutez.cz.

 
V Praze, dne 11.11.2014
 
Tender Service, s.r.o.