Feedback
I.D.: 35286428

Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov

Druh zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění
15.04.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
45000000-7
Přílohy:
 1. Kvalifikační dokumentace (pdf, 562,3 KB).pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. Př.1 - Krycí list žádosti o účast (doc, 34,5 KB).doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 3. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky (pdf, 364,2 KB).pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
 4. Svazek 1 - Př.2 - Projektová dokumentace (rar, 78,5 MB).rar   Pro zobrazení příloh testujte zde
 5. Svazek 1 - Př.1 - Krycí list nabídky (doc, 36 KB).doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 6. Svazek 1 - Př.3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (xlsx, 287,3 KB).xlsx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 7. Svazek 2 - Obchodní podmínky (doc, 409,5 KB).doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 8. VCA424903 (crt, 1,5 KB).crt   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Olomoucký kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Název akce : Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení na pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov Místo stavby : Velké Novosady 1573/13, 750 02 Přerov Kraj : Olomoucký Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původního panelového bytového domu ve vlastnictví zadavatele. Jedná se o vícepodlažní panelovou stavbu s 1 podzemním a 9 nadzemními podlažími. Stavba je provedena z monolitických železobetonových stěn tl. 375mm (1.PP), monolitických železobetonových sloupů (1NP) a železobetonového montovaného skeletu H (2.NP-8.NP) a cihel plným klasického formátu. Budova má obdélníkový půdorysný tvar. Nosný systém je tvořen podélnými a obvodovými stěnami. Je situován podél účelové komunikace – ul. Velké Novosady. Má vnější rozměry 21,80 a 11,80 m. Celková výška objektu (atika) je 26,975 m od úrovně 1.NP, resp. 28,24 m od úrovně terénu. Pro realizaci stavby je zhotovitel stavby povinen odpovědným statikem provést detailní průzkum stavby a statické posouzení objektu a na základě tohoto zpracovat a nechat zadavatelem odsouhlasit bezpečný technologický postup prací, podle kterého bude stavbu realizovat. Předpokládá se postupné rozebírání konstrukce střechy s následným strojním, případně ručním, bouráním betonových konstrukcí. Postup musí být logický – tedy od nesených konstrukcí k nosným a od shora dolů. U větších prvků, které budou rozebírány postupně, bude nutné použít dočasné podpěrné konstrukce. Demolice se týká pouze nadzemních částí objektů, přibližně 400mm pod úroveň terénu. Ostatní části spodní stavby budou ponechány. Sklepní prostory budou zasypány staveništním recyklátem hutněným po vrstvách. Na závěr bude prostor po zdemolovaném objektu srovnán do úrovně okolního terénu. Vzhledem k těsnému sousedství objektu č.p.1571 se musí postupovat zvlášť obezřetně vzhledem k bezprostředně sousedícím oknům obydleného domu – ta musí být ochráněna, dle dohody s majitelem objektu, pomocnou dělící nepropustnou konstrukcí (lešení s plnoplošným bedněním a plachtou); stejná konstrukce bude i u oken do štítu. Konstrukce musí být dostatečně stabilní, aby neohrožovala okolí – zajištění kotvením, lany a zátěží. Po dokončení demolice bude provedeno kontaktní zateplení fasády sousedního objektu č.p.1571 v místě původního styku obou objektů. Veškerý demolovaný stavební materiál (cihly, malty, keramické materiály, beton, sádra apod.) bude odvezen na skládky k tomu určené ( kromě recyklátu určenému k zásypu suterénu). Stavba je napojena na veřejné inženýrské sítě – kanalizace a rozvod elektrické energie. Před zahájením bouracích prací bude provedeno bezpečné odpojení objektu. Následně bude provedeno vytyčení inženýrských sítí v okolí demolovaného objektu. Zařizovací předměty budou demontovány. Veškeré viditelné rozvody a zařízení zdravotechnických instalací, které bude možné dále recyklovat, budou demontovány, roztříděny a předány k recyklaci (přímé či nepřímé). Ostatní bude ponecháno k celkové demolici. Stavba bude odpojena od veřejných inženýrských sítí. Pro vlastní demolici není potřeba připojení na veřejná média, kromě elektrické energie. Pro dočasné skladování a třídění materiálu budou využívány stávající či dočasně zpevněné plochy v okolí staveniště, vše na pozemku investora. Pro eliminaci zvýšené prašnosti v průběhu demolice objektů bude použito mechanických zábran a mokrých procesů (řezání s vodním chlazením, zkrápění stavby během demolice). Při realizaci stavby je zhotovitel stavby povinen dbát na dodržování všech platných bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů, zejména dodržovat Zákon č. 309/ 2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Dále je nutné dodržovat ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V rámci demolice projekt předpokládá kategorii odpadů O a N.
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace