Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Tender Service, s.r.o.
se sídlem Bubenská 1376/39, Holešovice, 170 00 Praha 7
identifikační číslo: 271 52 201
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 100238

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Tender Service, s.r.o., se sídlem Bubenská 1376/39, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 271 52 201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 100238 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikajících ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem a další fyzickou či právnickou osobou jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“) při jejich podnikatelské činnosti, a to v souvislosti s nabídkou služeb poskytovatele uskutečňovanou prostřednictvím uživatelského rozhraní Verejna-soutez.cz – veřejné zakázky online umístěného na webových stránkách na adrese www.verejna-soutez.cz (dále jen „webové rozhraní Verejna-soutez.cz“).

1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3. Služby poskytovatele nabízené prostřednictvím webového rozhraní Verejna-soutez.cz spočívají ve zpřístupňování a zasílání informací z databáze o výběrových řízeních soukromých i veřejných subjektů z České republiky a dalších zemí Evropské unie, a to včetně kontaktních údajů na tyto zadavatele (dále jen „služby“). Služby jsou poskytovány v několika variantách.

1.4. Je-li pro řádné využívání služeb ze strany objednatele nutné vstupovat do právních vztahů se třetími osobami, použijí se pro tento vztah i smluvní ujednání a obchodní podmínky těchto třetích osob.

1.5. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb či v uživatelském kontu (čl. 3). Změnu Obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

1.6. Vyslovením souhlasu s novou verzí Obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti a nová verze Obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Ve webovém rozhraní Verejna-soutez.cz vyplní objednatel registrační formulář, na základě čehož dojde ke zprovoznění testovací verze služby poskytované poskytovatelem na základě zvláštních smluvních ujednání.

2.2. Poskytovatel poskytne objednateli v elektronické podobě Obchodní podmínky a smluvní formulář. K uzavření smlouvy o poskytování služeb pak dojde následujícím způsobem.

2.3. Objednatel doručí poskytovateli v tištěné podobě smluvní formulář obsahující údaje o objednateli a specifikaci požadovaných služeb (variantu služeb) opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za objednatele (dále jen „návrh na uzavření smlouvy“). Údaje uvedené objednatelem v návrhu na uzavření smlouvy jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.4. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty objednatele (specifikované objednatelem v návrhu na uzavření smlouvy) (dále jen „adresa objednatele“) přijetí (akceptaci) tohoto návrhu na uzavření smlouvy. Akceptaci návrhu na uzavření smlouvy může poskytovatel provést také faktickým jednáním spočívajícím ve zprovoznění služeb objednateli. Doručením akceptace objednateli je uzavřena smlouva o poskytování služeb.

2.5. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní Verejna-soutez.cz jsou nezávazné a poskytovatel není povinen přijmout návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služby, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní závazky vůči poskytovateli (včetně obchodních podmínek).

2.6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb se neliší od základní sazby a hradí si je objednatel samostatně.

2.7. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3. UŽIVATELSKÉ KONTO

3.1. K využívání služeb dle smlouvy o poskytování služeb zřídí poskytovatel objednateli současně s přijetím návrhu na uzavření smlouvy uživatelské konto, určené uživatelským jménem a heslem (dále jen „uživatelské konto“).

3.2. Objednatel se zavazuje zajistit, aby se žádné třetí osoby nedozvěděly a nepoužívaly údaje uvedené v uživatelském kontě.

3.3. Objednatel není oprávněn zpřístupnit údaje uvedené v uživatelském kontě třetím osobám a/nebo umožnit využívání služeb třetími osobami, a to ani jako celek, ani po částech, ani v jakékoliv jiné upravené či neupravené formě.

3.4. Poskytovatel musí být bezodkladně písemně informován objednatelem v případě, že nastane situace uvedená v čl. 3.2 a/nebo čl. 3.3 Obchodních podmínek, nebo když se objednatel důvodně domnívá, že by nastat mohla. Poskytovatel je v uvedených případech oprávněn objednateli zablokovat online přístup do webového rozhraní Verejna-soutez.cz.

3.5. Objednatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v návrhu na uzavření smlouvy a v rámci svého uživatelského konta. Údaje uvedené v rámci uživatelského konta je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

4. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Odměna náleží poskytovateli za každý i započatý rok poskytování služeb. Odměna za rok poskytování služeb je splatná předem, a to vcelku pro celé roční období. Konkrétní výše odměny za první rok poskytování služeb je určena v návrhu na uzavření smlouvy, a to v závislosti na variantě služeb. Výše odměny za další roky poskytování služeb je určena v cenících poskytovatele dostupných na internetové adrese http://www.Verejna-soutez.cz (dále jen „ceníky“). Tyto ceníky je poskytovatel oprávněn měnit. O úpravách ceníků bude objednatel informován prostřednictvím webového rozhraní Verejna-soutez.cz nebo elektronickou poštou. V případě, že objednatel nesouhlasí se změnou ceníku, může smlouvu o poskytování služeb vypovědět dle čl. 7.1 Obchodních podmínek.

4.2. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.3. Informace k jednotlivým platbám dle smlouvy o poskytování služeb včetně variabilního symbolu platby jsou uvedeny ve faktuře poskytovatelem nebo v jiných pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platbu v souladu s těmito informacemi a společně s variabilním symbolem platby.

4.4. Odměna je splatná na základě výzvy k úhradě odměny zaslané společností poskytovatelem objednateli. V případě prodlení s platbou odměny je objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 11 % ročně z dlužné částky. Ustanovením o povinnosti hradit úrok z prodlení není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje úrok z prodlení.

4.5. K platbě odměny vystaví poskytovatel daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – faktura je objednateli vystavován předem, a to ohledně celé roční odměny poskytovatele. Daňový doklad – faktura je poskytovatelem objednateli vystavován po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb (čl. 7.1 Obchodních podmínek). Daňový doklad – faktura se doručí objednateli, a to v tištěné podobě na adresu objednatele, popřípadě v elektronické podobě elektronickou poštou na adresu objednatele.

4.6. V případě, že je objednatel v prodlení s platbou odměny a odměna musí být poskytovatelem vymáhána (a to i za pomoci třetích osob), zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli všechny náklady spojené s vymáháním odměny.

4.7. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby související se smlouvou o poskytování služeb je poskytovatel oprávněn odepřít objednateli poskytování služby, a to až do okamžiku uhrazení všech splatných dluhů objednatele vůči poskytovateli.

4.8. Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.9. Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat. V případě, že je objednatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle smlouvy o poskytování služeb, nevzniká mu nárok na případnou slevu z odměny za služby poskytovatele.

4.10. Pro právo poskytovatele na jeho odměnu podle smlouvy o poskytování služeb sjednávají smluvní strany promlčecí dobu šest (6) let.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Objednatel je oprávněn využívat službu, včetně případných souvisejících dodávek a plnění, výlučně pro svojí vlastní (osobní či podnikatelskou) potřebu. Objednatel nesmí zejména úplatně či bezúplatně jakékoliv údaje a informace získané na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb a jiná případná plnění rozmnožovat, rozšiřovat, poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám.

5.2. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení tvořící webové rozhraní Verejna-soutez.cz je chráněno autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení, k němuž vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem je poskytovatel a dále nebude neoprávněně užívat či zasahovat do práva k databázi, která bude objednateli na základě smlouvy o poskytování služeb k dispozici.

5.3. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn činit změny v poskytovaných službách oproti sjednanému rozsahu či obsahu, a to v případě, že tyto změny budou způsobené z technických důvodů nebo že budou malého rozsahu. Za vlastnosti uváděné v propagačních materiálech a jiných podkladech, nesjednané ve smlouvě o poskytování služeb včetně Obchodních podmínek poskytovatel neodpovídá. Z důvodu zachování standardu kvality poskytovaných služeb a/nebo vzhledem k technickému a hospodářskému vývoji je poskytovatel oprávněn služby rozšiřovat nebo omezovat.

5.4. Poskytovatel je oprávněn při plnění smlouvy o poskytování služeb využívat třetí osoby.

5.5. Objednatel není oprávněný při využívání služby používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz služeb. Webové rozhraní Verejna-soutez.cz je možné využívat jen v rámci běžného provozování činnosti objednatele, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

5.6. Objednatel bere na vědomí, že údaje/informace poskytované v rámci služby a uložené v databázích poskytovatele a ve webovém rozhraní Verejna-soutez.cz nejsou kontrolovány z hlediska jejich správnosti, včetně uvedených lhůt, úplnosti, zákonnosti, použitelnosti nebo přesného grafického zobrazení. Dále bere objednatel na vědomí, že poskytovatel se smlouvou o poskytování služeb včetně Obchodních podmínek nezavazuje k ověřování náležitostí údajů dle předchozí věty tohoto článku. Poskytovatel se nezavazuje poskytovat služby nepřetržitě či neustále.

5.7. Práva a povinnosti stran vyplývající z vadného plnění poskytovatele se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá pouze za újmu způsobenou objednateli zaviněně a úmyslně. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služby uplatňuje objednatel u poskytovatele v místě jeho podnikání nebo elektronickou poštou. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že reklamuje služby, nemá tato reklamace vliv na povinnost objednatele hradit odměnu poskytovatele.

5.8. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služeb vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Verejna-soutez.cz či v důsledku užití webového rozhraní Verejna-soutez.cz v rozporu s jeho určením.

5.9. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána. Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem, za stav ostatního programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení objednatele.

5.10. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o poskytování služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny celkové odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem za předchozí rok. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině celkové odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem za předchozí rok.

5.11. Webové rozhraní Verejna-soutez.cz a služby společnosti poskytovatele nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

5.12. Není-li smluveno jinak, je poskytovatel oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

5.13. Objednatel si je vědom toho, že v rámci plnění smlouvy o poskytování služeb může od poskytovatele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele, zejména pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software sloužící k provozu uživatelského konta. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady či společníků. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu společnosti poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí pět (5) let po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

5.14. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů pro přístup do uživatelského konta a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele a za případné škody vzniklé objednateli v důsledku tohoto porušení.

5.15. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.

6.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

7. TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva o poskytování služeb může být smluvními stranami vypovězena. Výpověď v písemné formě musí být doručena druhé smluvní straně alespoň tři měsíce před dnem, který nastane uplynutím roční lhůty ode dne začátku platnosti a účinnosti smlouvy o poskytování služeb. Smluvní vztah v případě výpovědi zaniká ke dni, který nastane uplynutím roční lhůty ode dne začátku platnosti a účinnosti smlouvy o poskytování služeb. Nebude-li smlouva o poskytování služeb vypovězena v prvním roce účinnosti smlouvy o poskytování služeb, je možné ji vypovědět v následujících letech za stejných podmínek jako v prvním roce, tedy doručením výpovědi druhé smluvní straně alespoň tři měsíce před uplynutím dalšího roku účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

7.2. Poskytovatel je též oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb v případě, kdy:

7.2.1. objednatel porušuje své závazky vůči poskytovateli závažným způsobem; porušením závazků závažným způsobem se rozumí zejména porušení ustanovení čl. 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.5, 5.13, 5.14 a 8.4 Obchodních podmínek,
7.2.2. je na majetek objednatele prohlášen konkurs nebo je návrh na prohlášení konkursu na majetek objednatele zamítnut pro nedostatek majetku;
7.2.3. je objednatel v prodlení s platbou odměny déle než 14 dnů,
7.2.4. poskytovatel nemá k dispozici údaje nutné pro řádné poskytování služeb.

7.3. Výpověď smlouvy o poskytování služeb z jakéhokoliv důvodu dle čl. 7.2.1 až 7.2.4 Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem doručení objednatel na adresu objednatele.

7.4. V případech uvedených v čl. 7.2.1 až 7.2.4 Obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn objednateli zablokovat online přístup do webového rozhraní Verejna-soutez.cz.

7.5. V případě ukončení smluvního vztahu výpovědí z důvodů uvedených v čl. 7.2.1 až 7.2.3 Obchodních podmínek není objednatel oprávněn požadovat vrácení části odměny uhrazené za poskytování služeb až do konce příslušného smluvního roku. Tuto část odměny je poskytovatel oprávněna si ponechat jako smluvní pokutu v důsledku porušení čl. 7.2.1 až 7.2.3 Obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše plné znění k zásadám ochrany osobních údajů naleznete zde.
 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny či doplňky smlouvy o poskytování služeb vyžadují písemnou formu s tím, že změna smlouvy o poskytování služeb méně přísnou formou se vylučuje.

9.2. Místem plnění pro poskytování služby a úhrady odměny je sídlo poskytovatele.

9.3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

9.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa Bubenská 1376/39, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty info@verejna-soutez.cz.

9.5. Práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb se se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku a dále se vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1763, § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

9.6. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě smlouvy o poskytování služeb nebo v souvislosti s ní je v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 7 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Městský soud v Praze.

9.7. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

 

 


V Praze, dne 1.1.2014


Tender Service, s.r.o.